პოლიტიკა

14 წლის ნინიმ განათლების სამინისტროს დავა მოუგო – სასამართლომ უწყებას მორალური ზიანის ანაზღაურება დააკისრა

14 წლის ნი­ნიმ, რო­მე­ლიც ეტ­ლით მო­სარ­გებ­ლეა, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტროს დავა მო­უ­გო და უწყე­ბას მო­რა­ლუ­რი ზი­ა­ნის ანა­ზღა­უ­რე­ბაც და­ა­კის­რა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას “პარტნი­ო­რო­ბა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის­თვის” ავ­რცე­ლებს.

“2009 წლი­დან, ნი­ნიმ თე­ლა­ვის მე-9 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში და­ი­წყო სწავ­ლა. 2015 წლამ­დე მას ეტლი არ ჰქონ­და და დე­დას ხელ­ში აყ­ვა­ნი­ლი დაჰ­ყავ­და სკო­ლა­ში.

2017 წელს, სკო­ლა, სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის გამო, ახალ შე­ნო­ბა­ში გა­და­ვი­და, რო­მე­ლიც ნი­ნის სახ­ლი­დან შორს მდე­ბა­რე­ობ­და. სკო­ლამ მოს­წავ­ლე­ე­ბის გა­და­საყ­ვა­ნად სატ­რან­სპორ­ტო მომ­სა­ხუ­რე­ბის სერ­ვი­სი შექ­მნა. თუმ­ცა, სატ­რან­სპორ­ტო სერ­ვი­სის შერ­ჩე­ვი­სას, სა­მი­ნის­ტრომ და სკო­ლამ, ნი­ნის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი არ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნა და ტრან­სპორ­ტი მისი ეტ­ლის­თვის შე­უ­სა­ბა­მო აღ­მოჩ­ნდა.

ნინი სკო­ლის გა­რე­შე დარ­ჩა. ტრან­სპორ­ტის არ­ქო­ნის გამო, ნი­ნის დედა იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და და­თან­ხმე­ბო­და ბავ­შვის ჩარ­თვას შინ სწავ­ლის პროგ­რა­მა­ში, თუმ­ცა, მა­ლე­ვე აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რომ იძუ­ლე­ბი­თი შინ სწავ­ლე­ბა ნი­ნის­თვის, მთე­ლი წელი სკო­ლი­დან გა­რიყ­ვის და მე­გობ­რე­ბის გა­რე­შე დარ­ჩე­ნის ტოლ­ფა­სი იყო.

14 წლის ნი­ნიმ და დე­დამ, სკო­ლა­ში და­საბ­რუ­ნებ­ლად, სა­მარ­თლებ­რი­ვი ბრძო­ლა და­ი­წყეს. ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი ტრან­სპორ­ტის გა­მო­ყო­ფის მო­თხოვ­ნით, ნი­ნის დედა წე­რი­ლებს წერ­და სკო­ლას და გა­ნათ­ლე­ბი­სა სა­მი­ნის­ტროს. თუმ­ცა, უშე­დე­გოდ.

საქ­მე­ში არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „პარტნი­ო­რო­ბა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის­თვის – PHR”, ჩა­ერ­თო და ნი­ნის შე­ზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის ნიშ­ნით დის­კრი­მი­ნა­ცი­ის დად­გე­ნის მო­თხოვ­ნით, თე­ლა­ვის რა­ი­ო­ნულ სა­სა­მარ­თლოს მი­მარ­თა:

ნინი და PHR- სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სებ­ზე ერ­თად ამ­ტკი­ცებ­დნენ, რომ:

  • სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბებს თა­ნას­წო­რო­ბის უფ­ლე­ბის დაც­ვის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა აქვს.
  • სკო­ლა და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო, ვალ­დე­ბულ­ნი იყ­ვნენ, ნი­ნის­თვის სკო­ლა­ში სწავ­ლა, სხვა ბავ­შვე­ბის თა­ნას­წო­რად, ანუ მი­საწ­ვდო­მი ტრან­სპორ­ტის გა­მო­ყო­ფის გზით უზ­რუნ­ვე­ლე­ყოთ.
  • შინ სწავ­ლე­ბის პროგ­რა­მა­ში ნი­ნის ჩარ­თვა მოხ­და კა­ნო­ნის დარ­ღვე­ვით, რად­გან, კა­ნო­ნის მი­ხედ­ვით, შინ სწავ­ლე­ბა მხო­ლოდ ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ირ­თვე­ბა, რა­საც ნი­ნის შემ­თხვე­ვა­ში ად­გი­ლი არ ჰქო­ნია.
  • საქ­მე გვქონ­და ნი­ნის კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი უფ­ლე­ბის, თა­ნას­წო­რო­ბის უფ­ლე­ბის დარ­ღვე­ვას­თან

ნინი თა­ვად გა­მო­დი­ო­და სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სებ­ზე და აქ­ტი­უ­რად იცავ­და თა­ვის და სხვა ბავ­შვე­ბის უფ­ლე­ბებს (ნი­ნის არ­გუ­მენ­ტე­ბი პრო­ცეს­ზე. ვაქ­ვეყ­ნებთ ნი­ნის თან­ხმო­ბით).

თელავის რა­ი­ო­ნუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა:

სამ­წუ­ხა­როდ, თე­ლა­ვის რა­ი­ო­ნულ­მა სა­სა­მარ­თლომ 2021 წლის 19 ნო­ემ­ბრის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, ნინო მა­ი­სუ­რა­ძის სარ­ჩე­ლი არ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლა (მო­სა­მარ­თლე გრი­გოლ ვა­ტი­ტა­ძე):

თე­ლა­ვის სა­სა­მარ­თლოს გან­მარ­ტე­ბით:

სკო­ლის მოს­წავ­ლის ტრან­სპორ­ტით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა არ წარ­მო­ად­გენს და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას. თუ სკო­ლას გა­აჩ­ნია შე­სა­ბა­მი­სი რე­სურ­სი, მხო­ლოდ ამ შემ­თხვე­ვა­შია იგი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი და არა ვალ­დე­ბუ­ლი უზ­რუნ­ველ­ყოს მოს­წავ­ლე­ე­ბი შე­სა­ბა­მი­სი სერ­ვი­სით.

ტრან­სპორ­ტის ტენ­დე­რის გა­მო­ცხა­დე­ბის დროს სკო­ლა ვალ­დე­ბუ­ლი არ იყო გა­ეთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­ნა მოს­წავ­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბა ა.შ.

ნი­ნიმ და PHR-მა, თე­ლა­ვის სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, თბი­ლი­სის სა­ა­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლო­ში გა­ა­სა­ჩივ­რა.

თბი­ლი­სის სა­ა­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლომ 2023 წლის 14 თე­ბერ­ვალს, ახა­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გა­მო­ი­ტა­ნა და თე­ლა­ვის რა­ი­ო­ნუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით და­ად­გი­ნა შშმ ნიშ­ნით დის­კრი­მი­ნა­ცია, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტროს მხრი­დან. სა­მი­ნის­ტროს მო­რა­ლუ­რი ზი­ა­ნის ანა­ზღა­უ­რე­ბა და­ა­კის­რა. (ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი კო­ლე­გია: მო­სა­მარ­თლე მა­რი­ამ ცის­კა­ძე, მო­სა­მარ­თლე შოთა გე­წა­ძე, მო­სა­მარ­თლე ინგა კვა­ჭან­ტი­რა­ძე).

გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის გა­მო­ცხა­დე­ბის შემ­დეგ, ნი­ნის პირ­ვე­ლი სი­ტყვე­ბი იყო: „დავ­მუნჯდი, ისე­თი ბედ­ნი­ე­რი ვარ. ვერ ვსა­უბ­რობ“ – ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში, რო­მელ­საც “პარტნი­ო­რო­ბა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის­თვის” ავ­რცე­ლებს.

ასევე ნახეთ

TimeOut-მა მსოფლიოს ულამაზეს 16 პატარა ქალაქს შორის სტეფანწმინდა დაასახელა

ბრიტანულმა სამოგზაურო მედია პლატფორმამ TimeOut მსოფლიოს ულამაზესი 16 პატარა ქალაქი დაასახელა. მსოფლიოში პოპულარულ ტურისტულ ქალაქებს …

ჩანთების ონლაინ მაღაზია